Projekty

Zvyšovanie úspor energie v poľnohospodárskych objektoch využitím nízkopotenciálnych zdrojov a moderných riadiacich algoritmov.

Garant: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.

Základné informácie
   
   
   
Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Zvyšujúce ceny energií negatívne ovplyvňujú náročnú prevádzku poľnohospodárskych pracovísk. Projekt hľadá možnosti dodatočných úspor elektrickej energie využitím nízkopotenciálnych zdrojov a moderných riadiacich algoritmov pri dodržaní klimatických podmienok chovu v prostredí živočísnej výroby. Podstatou projektu je optimalizácia získania energie a znižovanie strát tepelných sústav. Súčasťou riešenia úlohy je vytvorenie matematického modelu, návrh meracieho reťazca na monitorovanie a riadenie sústavy, využitie možnosti fuzzy algoritmov na riadenie vstupných veličín rôznej fyzikálnej podstaty a optimalizácia riadenia vzhľadom na efektívne využitie vstupných energetických zdrojov a zníženie celkových energetických strát. Realizáciou návrhu je úspora elektrickej energie, ktorá môže pomôcť k zníženiu celkových nákladov na energiu v poľnohospodárskych prevádzkach.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:1/4399/07
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:
12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0