Projekty

Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku.

Garant: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF)
Identifikácia projektu:1/4422/07
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0