Projekty

Obsahy ťažkých kovov vo vzťahu k prírodným organickým zlúčeninám.

Garant: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Ťažké kovy sú prirodzené prvky prítomné v zemskej kôre v rôznych koncentráciách. Sú stabilné a perzistentné environmentálne látky, ktoré majú tendenciu akumulovať sa v pôde, vode i rastlinách. Patria medzi základné skupiny znečisťujúcich látok, sledovaných v rôznych zložkách životného prostredia. Predmetom monitoringu sú Hg, Pb, Cd a Cr, ktoré sú všeobecne považované za najškodlivejšie pre ľudí a zvieratá. Z environmentálneho a toxikologického hľadiska sa ako ťažké kovy označujú tie kovové prvky, ktoré spôsobujú nežiaduce toxické účinky a znečisťujú životné prostredie. Hlavnými antropogénnymi zdrojmi ťažkých kovov sú rôzne priemyselné zdroje (vrátane súčasných i minulých baníckych aktivít), zlievarne, zariadenia na tavenie kovov, doprava. Posúdenie vzájomného vzťahu medzi rôznymi obsahmi ťažkých kovov v pôde a obsahom nutričných látok (lipidy, sacharidy, bielkoviny), antioxidantov (vitamín C)a prirodzených toxických súčastí potravinársky využívaných poľnohospodárskych plodín (polyamíny) bude hlavným zámerom riešenia tohto projektu. Závery prispejú k optimalizácii podmienok pestovania týchto plodín so zreteľom na zachovanie maximálneho obsahu nutričných zložiek a výživovej hodnoty plodiny.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Identifikace projektu:1/4428/07
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
23
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
2