Projekty

Obsahy ťažkých kovov vo vzťahu k prírodným organickým zlúčeninám.

Garant: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ťažké kovy sú prirodzené prvky prítomné v zemskej kôre v rôznych koncentráciách. Sú stabilné a perzistentné environmentálne látky, ktoré majú tendenciu akumulovať sa v pôde, vode i rastlinách. Patria medzi základné skupiny znečisťujúcich látok, sledovaných v rôznych zložkách životného prostredia. Predmetom monitoringu sú Hg, Pb, Cd a Cr, ktoré sú všeobecne považované za najškodlivejšie pre ľudí a zvieratá. Z environmentálneho a toxikologického hľadiska sa ako ťažké kovy označujú tie kovové prvky, ktoré spôsobujú nežiaduce toxické účinky a znečisťujú životné prostredie. Hlavnými antropogénnymi zdrojmi ťažkých kovov sú rôzne priemyselné zdroje (vrátane súčasných i minulých baníckych aktivít), zlievarne, zariadenia na tavenie kovov, doprava. Posúdenie vzájomného vzťahu medzi rôznymi obsahmi ťažkých kovov v pôde a obsahom nutričných látok (lipidy, sacharidy, bielkoviny), antioxidantov (vitamín C)a prirodzených toxických súčastí potravinársky využívaných poľnohospodárskych plodín (polyamíny) bude hlavným zámerom riešenia tohto projektu. Závery prispejú k optimalizácii podmienok pestovania týchto plodín so zreteľom na zachovanie maximálneho obsahu nutričných zložiek a výživovej hodnoty plodiny.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Identifikácia projektu:1/4428/07
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:23
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:2