Projekty

Výživa a kŕmenie zvierat

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu bolo napísanie rukopisu vysokoškolskej učebnice pod názvom "Výživa a kŕmenie zvierat". Riešitelia projektu spracovali rukopis učebnice a zabezpečili jej odborné posúdenie. Rukopis učebnice je obsahovo členená na problematiku významu a hodnotenie organických a anorganických živín, antinutričných látok, ako aj ich vyjadrenie vo výživnej hodnote krmiva pre jednotlivé druhy zvierat. Samostatná časť je venovaná problematike náuky o krmivách. V ďalšej časti sú popísané zásady kŕmenia jednotlivých druhov prežúvavcov, neprežúvavcov, koní a osobitne mäsožravých a kožušonových zvierat. V poslednej časti rukopis charakterizuje najzávažnejšie ochorenia z nesprávnej výživy, ktoré sa vyskytujú v praktických podmienkach chovu zvierat.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikácia projektu:3/6227/08
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0