Projekty

Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov.

Garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši tvorbu a obsahovú štruktúru druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe "Bezpečnosť a kontrola potravín" v nadväznosti na už akreditovaný prvý stupeň vzdelávania. Súčasťou riešenia je aj vypracovanie moderných vysokoškolských didaktických prostriedkov a to viacdielnej učebnice v tlačenej aj elektronickej podobe a ďalšej odbornej literatúry korešpondujúcej s obsahovým zameraním projektu. Riešená bude štruktúra vyučovaných predmetov, ich nadväznosť, zabezpečenie základnou literatúrou a vytvorenie ďalších učebných pomôcok.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:3/6229/08
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:22
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0