Projects

Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov.

Supervisor: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Basic information
   
   Financing   Time schedule
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt rieši tvorbu a obsahovú štruktúru druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe "Bezpečnosť a kontrola potravín" v nadväznosti na už akreditovaný prvý stupeň vzdelávania. Súčasťou riešenia je aj vypracovanie moderných vysokoškolských didaktických prostriedkov a to viacdielnej učebnice v tlačenej aj elektronickej podobe a ďalšej odbornej literatúry korešpondujúcej s obsahovým zameraním projektu. Riešená bude štruktúra vyučovaných predmetov, ich nadväznosť, zabezpečenie základnou literatúrou a vytvorenie ďalších učebných pomôcok.
Kind of project:KEGA ()
Department:
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
Project identification:3/6229/08
Project status:
Completed
Project start date :
01. 01. 2008
Project close date:
31. 12. 2010
Number of workers in the project:
22
Number of official workers in the project:
0