Projekty

Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy.

Garant: doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zameriava na konkrétne výsledky výskumu zisťovania stavu a produkcie emisií do ovzdušia akceptujúce zmenené podmienky európskou legislatívou. Výsledky výskumu v súčasných študijných materiáloch absentujú. V rámci riešenia projektu sa pripraví kompletný študijný materiál pre výuku predmetov "Technika ochrany ovzdušia" a "Technické prostriedky merania a monitorovania" zameraný na meranie, vyhodnocovanie a znižovanie emisií tuhých a plynných znečisťujúcich látok. Realizovaním predloženého projektu sa zvýrazní a výskumom preukáže praktická aplikácia teoretických poznatkov.Aplikácia výsledkov výskumu je tvorba vysokoškolských učebných textov.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Identifikácia projektu:3/6431/08
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0