Projekty

Eliminácia nežiadúcich vplyvov prevádzky strojov na poľnohospodársku pôdu, vodu a ovzdušie.

Garant: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vedeckým cieľom uvedeného projektu bol integrovaný technický a ekologický výskum zameraný na obmedzenie negatívnych vplyvov prevádzky strojov a z toho vyplývajúcich nežiadúcich účinkov ropných produktov na poľnohospodársku pôdu, vodu a ovzdušie. Analýza prevádzkového zaťaženia agregátov mobilnej techniky z pohľadu možností zníženia znečistenia životného prostredia. Výskum aplikácie biologicky odbúrateľných nositeľov energie v hydrostatických sústavách energetických zdrojov. Hodnotenie prevádzkových vlastnosti strojov pri použití ekologických palív a mazív. Výskum vzájomných závislosti medzi pojazdovým ústrojenstvom mobilnej techniky a pôdou.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Identifikácia projektu:1/0462/09
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0