Projekty

Overenie účinku probiotík na mäsovú úžitkovosť, histologickú, histochemickú a technologickú kvalitu mäsa kurčiat rôznych hybridných kombinácií.

Garant: prof. Ing. Peter Haščík, PhD.

Základní informace      
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Črevná mikrofóra hydiny predstavuje zdroj patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov, ktoré sa môžu pri výrobe potravín z hydinového mäsa, predovšetkým kurčiat, ktoré tvoria až 85 % z celkovej produkovanej hydiny v SR prenášať až na ľudskú populáciu pri ich konzumácii. V nedávnej minulosti boli často pre výživu hydiny využívané rôzne antibiotické preparáty, rastové stimulátory, ktoré boli často prenášané cez mäso do organizmu človeka a vyvolávali v jeho organizme buď nežiaduce poruchy rôznych sústav, resp. vznikali rezistencie na antibiotiká. Od roku 2006, kedy je zakázané využívať vo výžive hydiny antibiotické preparáty a kokcidiosttaiká sa hľadá celý rad možných náhrad za tieto zdroje a jednou z možností je využívanie probiotických, prebiotických preparátov, rastlinných silíc a enzýmov na zabezpečenie správneho výkrmu, pri dobrom využití krmiva a správnej kvalite mäsa. Z hľadiska využitia probiotík je v praxi mimoriadne významný ich lokálny, celkový biomedicínsky účinok, inhibičný efekt voči patogénom a optimalizačný vplyv na tráviace procesy (Teitelbaum a Walker,2002, SAAVEDRA a Tschernia, 2002). Nutné si je však uvedomiť aj skutočnosť presiahnutia účinkov ovplyvnenia črevnej mikroflóry, ktoré sa dosiahli na iných miestach ako je GIT (Reid, 199, Reid et al., 2003).Aplikáciu enzymtických preparátov, probiotík ako aj rastlinných silíc vo svojich prácach dokumentujú viacerí domáci ako aj zahraniční autori, ale základným cieľom nášho výskumu je dať ucelený obraz o dosiahnutom hospodárskom využití krmiva, technologickej a nutričnej kvalite mäsa kurčiat rôznych hybridných kombinácii chovaných v podmienkach Slovenskej republiky s pohľadu konzumenta, resp. zmien z hľadiska histológie svalov a biochémie krvi pri využití jedného probiotického preparátu, ktorý by sa mohol stať komerčným výrobkom pre jeho využitie v poľnohospodárskej praxi vo výžive kurčiat s jeho pozitívnym ekonomickým dopadom, t.j. rentabilitou výroby. Na základe dosiahnutých výsledkov chceme prvovýrobcom odporučiť príslušné dávkovanie preverovaného probiotika v praktických podmienkach a pre ďalší chov kurčiat určiť hybridnú kombináciu kurčiat, ktorá bude z hľadiska všetkých sledovaní našich experimentov vyhovujúca pre samotných chovateľov a konzumentov s dobrým jatočným produktom a požadovanou kvalitou zabezpečiť konzumentovi dosiahnutie správnej výživy a dobrého zdravotného stavu.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Identifikace projektu:1/0360/09
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0