Projects

Optimalizácia procesov v poľnohospodárstve využitím informačných technológií a metód operačnej analýzy

Supervisor: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Jednou z najdôležitejších úloh pri projektovaní závlahovej sústavy je určenie jej optimálnej kapacity, pretože ekonomická efektívnosť sústavy vo veľkej miere závisí hlavne od tohto faktora. Predimenzovaná sústava, ktorá bude uspokojovať požiadavky všetkých plodín, bude vyžadovať vysoké investičné náklady a nie vždy bude v dostatočnej miere využitá. Poddimenzovaná sústava nebude svojou kapacitou stačiť na uspokojenie vlahovej potreby rastlín, preto straty vzniknú na nižších hektárových výnosoch. Treba mať na zreteli, že náklady na dodanie požadovanej závlahovej dávky by mali byť celkovo nižšie ako ekonomický efekt vyvolaný vlastným zavlažovaním.
Kind of project:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Informatics (FEM)
Project identification:1/0582/10
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2010
Project close date:31. 12. 2011
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:0