Projekty

Vplyv vegetácie na ochranu pôdy a vodný režim krajiny

Garant: prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na analýzu parametrov pôdy a identifikáciu degradačných účinkov na pôde (erózia, úbytok organickej hmoty, zhutnenie, ) ako aj rizikových prejavov v malom povodí, na základe sledovania interakcií spôsobu využívania pôdy, vplyvu vlastností a funkcií vegetačného krytu pôdy a vodného režimu krajiny, s využitím metód diaľkového prieskumu zeme, uplatňovaných v komplexných pozemkových úpravách. V navrhovaných opatreniach ide o riešenia pre dosiahnutie zadržiavania vody v krajine, zníženie erózie pôdy (vodnej, veternej), podporu ekologickej stability krajiny a zvýšenie prírodnej rozmanitosti na poľnohospodársky využívanej pôde.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikácia projektu:1/0974/11
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11
Počet výsledkov projektu:64

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Marcel Kliment, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.zástupca vedúceho projektu
Ing. Tomáš Urban, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Urbanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viktor Varga, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mária Pavková Ďuriškováspoluriešiteľ
Ing. Karol Šinka, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.vedúci projektu
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.spoluriešiteľ