Projekty

Vysledovateľnosť a autentifikácia potravín vo vzťahu k alergénym a nealergénym zložkám, pomocou molekulárno genetických metód

Garant: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:
1/1074/11
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:
11