Projekty

Zelená infraštruktúra a mestské poľnohospodárstvo

Garant: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na podrobnú analýzu zelenej infraštruktúry sídiel mestského a vidieckeho typu v kontexte historického vývoja a štrukturálnych metamorfóz krajiny. Dôkladná znalosť historickej a súčasnej štruktúry krajiny a sídla je nevyhnutným podkladom pre definíciu priestorových vízií ďalšieho udržateľného rozvoja územnej jednotky. Prostredníctvom nástrojov krajinnej architektúry a krajinárskej analýzy budú vypracované rozbory územných a priestorových štruktúr v kontexte environmentálnych, hospodárskych a sociálnych ukazovateľov. V rámci zelenej infraštruktúry bude zadefinovaná morfologická typológia mestského poľnohospodárstva v podmienkach vidieckych a mestských sídiel na Slovensku.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Identifikácia projektu:001SPU-4/2014
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0