Projects

The conceptual modernization of content and methodic support for courses in higher education for teachers of technical universities

Supervisor: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

   Workers   
Results
   
   
   

The following table shows a list of results added to the project of "The conceptual modernization of content and methodic support for courses in higher education for teachers of technical universities".

PublicationsKind of publicationResponsibility
Details
Aké je povedomie vysokoškolských študentov v oblasti odpisovania a plagiátorstvav na SPU v Nitre
Palšová, Lucia -- Černáková, Eleonóra
Aké je povedomie vysokoškolských študentov v oblasti odpisovania a plagiátorstvav na SPU v Nitre. In Pedagogica actualis VI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, p. 207--233. ISBN 978-80-8105-552-2 (brož.).
článek ve sborníku
Exkurzia ako forma vysokoškolskej výučby zvyšujúca kvalitu odbornej profilácie študenta
Šeben Zaťková, Tímea -- Kotrla, Marián
Exkurzia ako forma vysokoškolskej výučby zvyšujúca kvalitu odbornej profilácie študenta.  In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Ružomberok : VERBUM. (2015), p. 958--967. ISBN 978-80-561-0246-6.
článek v el. zdroji
Faktory a prvky motivácie výberu vysokoškolského štúdia - príklad ekonomicky profilovaného smeru štúdia
Kapsdorferová, Zuzana -- Šeben Zaťková, Tímea
Faktory a prvky motivácie výberu vysokoškolského štúdia - príklad ekonomicky profilovaného smeru štúdia.  In Vybrané otázky terciárnej edukácie a kvalita vysokoškolského edukačného prostredia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2014), p. 7--26. ISBN 978-80-552-1225-8.
článek v el. zdroji
Formovanie multikultúrnych kompetencií a globálnych zručností pomocou Kurzu vysokoškolskej pedagogiky na technických univerzitách
Svitačová, Eva
Formovanie multikultúrnych kompetencií a globálnych zručností pomocou Kurzu vysokoškolskej pedagogiky na technických univerzitách. In: Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita, 2015. p. 107--112. ISBN 978-80-7509-256-4 (viaz.).
kapitola v knize
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
Development of multicultural competencies and global skills through Hugher education course at technical universities
Svitačová, Eva
Formovanie multikultúrnych kompetencií a globálnych zručností pomocou Kurzu vysokoškolskej pedagogiky na technických univerzitách: Development of multicultural competencies and global skills through Hugher education course at technical universities.  In ICOLLE 2014. Brno : Mendelova univerzita. (2014), p. 274--281. ISBN 978-80-7509-001-0.
článek v el. zdroji
Higher education pedagogy at Slovak university of agriculture - new trends in university teachers preparation
Šeben Zaťková, Tímea
Higher education pedagogy at Slovak university of agriculture - new trends in university teachers preparation. In SGEM 2014. Sofia: STEP92 Technology, 2014, p. 341--349. ISBN 978-619-7105-24-7 (brož.).
článek ve sborníku
Hodnotenie a rozvoj sociálno-komunikačných zručností učiteľov v rámci kurzu vysokoškolskej pedagogiky
Poláček, Miroslav
Hodnotenie a rozvoj sociálno-komunikačných zručností učiteľov v rámci kurzu vysokoškolskej pedagogiky. In Pedagogica actualis VI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, p. 256--261. ISBN 978-80-8105-552-2 (brož.).
článek ve sborníku
Hodnotenie sociálno-komunikačných zručností učiteľov a možnosti ich rozvoja
Poláček, Miroslav
Hodnotenie sociálno-komunikačných zručností učiteľov a možnosti ich rozvoja. In: Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol. Brno: Mendelova univerzita, 2013. p. 74--77. ISBN 978-80-7375-918-6 (viaz.).
kapitola v knize
Evaluation of social-communication skills of teachers and their development possibilities
Poláček, Miroslav
Hodnotenie sociálno-komunikačných zručností učiteľov a možnosti ich rozvoja: Evaluation of social-communication skills of teachers and their development possibilities.  In ICOLLE 2013. Brno : Mendelova univerzita. (2013), p. 363--368. ISBN 978-80-7375-825-7.
článek v el. zdroji
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
Informačná gramotnosť a komunikačné kompetencie vysokoškolského učiteľa v inžinierskom vzdelávaní vo svetle potrieb vysokoškolskej pedagogiky
Jedličková, Ľubica
Informačná gramotnosť a komunikačné kompetencie vysokoškolského učiteľa v inžinierskom vzdelávaní vo svetle potrieb vysokoškolskej pedagogiky. In Pedagogica actualis VI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, p. 104--117. ISBN 978-80-8105-552-2 (brož.).
článek ve sborníkuPhDr. Ľubica Jamborová, PhD.
Information literacy and communication skills of university teacher
Jedličková, Ľubica -- Šeben Zaťková, Tímea
Information literacy and communication skills of university teacher. In R&E-source. 2, (2015), p. 114--122. ISSN 2313-1640.
článek v periodiku
PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.
Medzinárodná vedecká konferencia Pedagogika a sociológia vo vysokoškolskom vzdelávaní
Svitačová, Eva
Medzinárodná vedecká konferencia Pedagogika a sociológia vo vysokoškolskom vzdelávaní. In Mládež a spoločnosť. 21, 3 (2015), p. 57--59. ISSN 1335-1109.
článek v periodiku
Pedagogika a sociológia vo vysokoškolskom vzdelávaní
Šeben Zaťková, Tímea
Pedagogika a sociológia vo vysokoškolskom vzdelávaní. In Zemědělská škola. 77, 1 (2015), p. 12--13. ISSN 0044-3875.
článek v periodiku
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Issue of depreciation and plagiarism at SUA Nitra
Černáková, Eleonóra -- Palšová, Lucia
Problematika odpisovania a plagiátorstva na SPU v Nitre: The issue of depreciation and plagiarism at SUA Nitra.  In ICOLLE 2014. Brno : Mendelova univerzita. (2014), p. 28--38. ISBN 978-80-7509-001-0.
článek v el. zdroji
Problematika odpisovania a plagiátorstva v univerzitných podmienkach
Černáková, Eleonóra -- Palšová, Lucia
Problematika odpisovania a plagiátorstva v univerzitných podmienkach. In: Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita, 2015. p. 129--138. ISBN 978-80-7509-256-4 (viaz.).
kapitola v knize
Ing. Eleonóra Černáková, PhD.
Reflexia globálneho rozvojového vzdelávania na príklade ekonomicky profilovaných študijných smerov
Svitačová, Eva -- Mravcová, Anna
Reflexia globálneho rozvojového vzdelávania na príklade ekonomicky profilovaných študijných smerov.  In Vybrané otázky terciárnej edukácie a kvalita vysokoškolského edukačného prostredia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2014), p. 99--109. ISBN 978-80-552-1225-8.
článek v el. zdroji
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
New VET professionals - entrepreneurship trainers for VET
Šeben Zaťková, Tímea
Rozvoj podnikateľských zručností vysokoškolských učiteľov v odbornom vzdelávaní: The new VET professionals - entrepreneurship trainers for VET.  In Inovácie v ekonomickom vzdelávaní. Bratislava : Ekonomická univerzita. (2014), ISBN 978-80-225-3960-9.
článek v el. zdroji
Sociálne kompetencie a globálne zručnosti - profesijné kompetencie vysokoškolských učiteľov v inžinierskom vzdelávaní
Svitačová, Eva -- Šeben Zaťková, Tímea
Sociálne kompetencie a globálne zručnosti - profesijné kompetencie vysokoškolských učiteľov v inžinierskom vzdelávaní. In Lifelong learning. 5, 3 (2015), p. 30--44. ISSN 1804-526X.
článek v periodiku
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
Social skills as an important part of the educational and psychological competences of university teachers
Poláček, Miroslav
Sociálne zručnosti ako dôležitá súčasť pedagogicko-psychologických kompetencií vysokoškolských učiteľov: Social skills as an important part of the educational and psychological competences of university teachers.  In ICOLLE 2015. Brno : Mendelova univerzita. (2015), p. 400--414. ISBN 978-80-7509-287-8.
článek v el. zdroji
PhDr. Miroslav Poláček, PhD.
Social skills as an important pillar of managerial success
Poláček, Miroslav
Sociálne zručnosti ako dôležitý pilier manažérskej úspešnosti: Social skills as an important pillar of managerial success.  In Inovácie v ekonomickom vzdelávaní. Bratislava : Ekonomická univerzita. (2014), ISBN 978-80-225-3960-9.
článek v el. zdroji
Social skills as the pillar of a succes at work of the university teachers
Poláček, Miroslav
Sociálne zručnosti ako pilier úspechu v práci vysokoškolského učiteľa = Social skills as the pillar of a succes at work of the university teachers. In ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolské vzdelávanie - 50 rokov pedagogického vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015, p. 50--53. ISBN 978-80-552-1376-7 (brož.).
článek ve sborníkuPhDr. Miroslav Poláček, PhD.
The new VET professionals - entrepreneurship trainers for VET
Šeben Zaťková, Tímea
The new VET professionals - entrepreneurship trainers for VET.  In ICABR 2014. Brno : Mendel University. (2015), p. 926--937. ISBN 978-80-7509-223-6. URL: http://www.icabr.com/fullpapers/icabr2014.pdf.
článek v el. zdroji
Vybrané kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky
Šeben Zaťková, Tímea -- Černáková, Eleonóra -- Poláček, Miroslav -- Svitačová, Eva -- Hosťovecký, Marián -- Jedličková, Ľubica -- Bizová, Naďa
Vybrané kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015. 169 p. ISBN 978-80-552-1431-3.
skripta, učebnice
Vybrané otázky terciárnej edukácie a kvalita vysokoškolského edukačného prostredia
Šeben Zaťková, Tímea
Vybrané otázky terciárnej edukácie a kvalita vysokoškolského edukačného prostredia. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. ISBN 978-80-552-1225-8.
sborník
Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolské vzdelávanie - 50 rokov pedagogického vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
Šeben Zaťková, Tímea
Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolské vzdelávanie - 50 rokov pedagogického vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. ISBN 978-80-552-1376-7 (brož.).
sborník
Vysokoškolská výučba a globálne rozvojové vzdelávanie
Šeben Zaťková, Tímea
Vysokoškolská výučba a globálne rozvojové vzdelávanie. In: Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita, 2015. p. 96--106. ISBN 978-80-7509-256-4 (viaz.).
kapitola v knize
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Higher education and global development education
Šeben Zaťková, Tímea
Vysokoškolská výučba a globálne rozvojové vzdelávanie: Higher education and global development education.  In ICOLLE 2014. Brno : Mendelova univerzita. (2014), p. 301--314. ISBN 978-80-7509-001-0.
článek v el. zdroji
Význam a prínos pedagogického vzdelávania vysokoškolských učiteľov
Šeben Zaťková, Tímea
Význam a prínos pedagogického vzdelávania vysokoškolských učiteľov. In Pedagogica actualis VI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015, p. 398--403. ISBN 978-80-8105-709-0 (brož.).
článek ve sborníku
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.