Projekty

Ekonomická efektívnosť využitia výrobného faktora pôda

Garant: Ing. Jana Ladvenicová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podávaný projekt sa zameriava na analýzu ekonomickej efektívnosti výrobného faktora pôda v krajinách v4. Zameriame sa na výpočet, analýzu a komparáciu vybraných ekonomických ukazovateľov súvisiacich s hospodárskou činnosťou fariem prepočítaných na ha pôdy. Prostredníctvom kvantifikácie vybraných investičných metód (čsh,iz, priemerná výnosnosť, doba návratnosti) zhodnotíme efektívnosť využitia pôdy t.j. či sa poľnohospodárskym podnikom oplatí si pôdu kúpiť do vlastníctva alebo ju prenajať. Vplyv dotácií, úverov ale i veľkosti fariem na produkciu posúdime prostredníctvom lineárnej a logaritmickej regresnej analýzy. Koeficienty odhadneme cez metódu najmenších štvorcov a cez model fixných efektov.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra ekonomiky (FEM)
Identifikácia projektu:1/0052/13
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:1