Projekty

Účinok cudzokrajných drevín na pôdne charakteristiky v prírodnej rezervácii Arborétum Mlyňany, SAV

Garant: doc. Ing. Nora Polláková, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom projektu je zistiť ako vplývajú introdukované dreviny na vlastnosti a biologickú aktivitu pôdy v Arboréte Mlyňany. Ďalším zámerom je zistiť, do akej miery sa zmenili vlastnosti dlhodobo obrábanej pôdy pôsobením pestovania introdukovaných drevín v južnej časti Arboréta, ktorá sa do r. 1960 využívala ako orná pôda a v severo-východnej časti využívanej do r. 1975 ako vinice. Zároveň sa bude posudzovať vplyv vlastností pôdy na vitalitu vybraných drevín a na základe výsledkov sa navrhnú opatrenia na ich úpravu.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0084/13
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0