Projekty

Stratégie využitia vody xerofytnými drevinami a bylinami v urbanizovanom prostredí a krajine

Garant: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Nedostatok vody je najvýznamnejším stresovým faktorom ovplyvňujúcim rast a reprodukciu rastlín. Druhovo podmienené adaptačné mechanizmy xerofytných rastlín a príčinné vysvetlenie ich schopnosti prežiť v podmienkach sucha nie sú známe. Cieľom predkladaného projektu je výskum medzidruhových rozdielov vybraných xerofytných drevín a bylín vo využívaní vody v podmienkach sucha a ich schopnosť tvoriť biomasu a alokovať ju do nadzemných a podzemných orgánov. Výsledky prispejú k poznaniu stratégií xerofytných druhov v podmienkach sucha. Hodnotené fyziologické parametre rastlín sa môžu uplatniť ako selekčné kritériá pri výbere rastlín do aridných podmienok urbanizovaného prostredia.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Identifikácia projektu:1/0246/13
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:08. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:21. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:25