Projekty

Využitie energetických rastlín pri remediácií poľnohospodárskych pôd

Garant: prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ekologické riziká z kumulácie rizikových látok v pôde sa odrážajú na schopnosti pôd poskytovať hygienicky neškodné potraviny.Nebezpečenstvo spočíva najmä v zmenách ich pohyblivosti vplyvom rôznych faktorov. Zvlášť to platí pre obsahy ťažkých kovov s vysokým stupňom biotoxicity vplyvom kontaminácie z rôznych zdrojov. Južné Slovensko je intenzívnym producentom zeleniny, preto zníženie rizika jeho kontaminácie pri pestovaní možno riešiť voľbou najvhodnejších remediačných technológií znečisteného prostredia. Pri výbere technológií sa uprednostnia tie, v dôsledku ktorých sa zvyšuje vlastná užitočná aktivita pôdy, tj. remediácia na základe spontánnych a modifikovaných pôdnych reakcií, a zvyšuje sa mobilizácia kontaminantov. Cieľom práce je voľba a vypracovanie remediačnej techniky aplikovateľnej na dekontamináciu poľnohospodárskych pôd mierne znečistených anorganickými kontaminantmi pomocou energetických rastlín metódou fytoextrakcie.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra zeleninárstva (FZKI)
Identifikácia projektu:VEGA 1/0318/14
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0