Projekty

Identifikácia rozšírenia a intenzity procesov vodnej erózie fotogrametrickou metódou

Garant: Ing. Jozef Halva, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt zameraný na nové možnosti riešenia erodologického výskumu. Predkladá doteraz nevyužívanú metódu v erodologickom výskume - fotogrametriu. Fotogrametria je metóda optického merania, ktoré sa vykonáva na meračských snímkach objektov a následne na optickom modeli objektu. Pokiaľ si predstavíme pod objektom povrch erodovanej pôdy je možné metódou fotogrametrie určiť intenzitu a rosžírenie eróznych procesov. V projekte predpokladáme testovanie tejto metódy na zkonštruovanom zadažďovacom simulátore s overením správnosti meraní, ktoré zrealizujeme pomocou ďalších už používaných metód (priamo deluometricky a nepriamo modelovaním). Následne fotogrametrickú metódu určenia erózneho ohrozenia vodnou eróziou aplikujeme i na vybraných pokusných lokalitách a opäť budeme výsledky overovať deluometricky, resp. modelovaním. Výsledkom bude vypracovanie metodického postupu určovania erózneho ohrozenia poľnohospodárskych pôd fotogrametrickými metódam s overením presnosti a zhodnotením výhod a nevýhod navrhovanej metódy.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikace projektu:1/0671/14
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:0