Projekty

Aplikovaný dizajn v záhradnej a krajinnej architektúre a výstavníctve

Garant: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na zvýšenie kvality študijného programu záhradná a krajinná architektúra v nadväznosti na súčasné trendy a smerovanie tohto odboru a následné rozšírenie možností uplatnenia absolventov po skončení štúdia v praxi. Projekt má za cieľ ponúknuť praktické skúsenosti s aplikáciou teoretických vedomostí o dizajne, kompozičných zásadách, výrazových a technických vlastnostiach jednotlivých materiálov, atď... Záhradná a krajinná architektúra súčasnosti sa čoraz viac zameriava na revitalizácie plôch, areálov i rozsiahlejších oblastí. Aplikáciou biologicko-estetických princípov v nadväznosti na nové vyjadrovacie formy dizajnu je možné dosiahnuť požadovaný výsledok v rôznych mierkach a s rôznym účinkom. Počas riešenia projektu sú plánované workshopy, semináre, medzinárodná letná škola, aktivity pre verejnosť, tvorba expozícií vo výstavných halách ale i otvorenom priestranstve, štúdie návrhov revitalizácie urbanizovanej i degradovanej krajiny s cieľom jej využitia pre rekreáciu a turizmus. Finálnym výstupom projektu bude katalóg študentských prác a zrealizovaných výstavných plôch ako aj vysokoškolská učebnica slúžiaca ako študijný materiál pre študentov I. stupňa odboru záhradná a krajinná architektúra a biotechnika zelene.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Identifikácia projektu:2013042611820510
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0