Projekty

Hygienické a zdravotné aspekty produkcie potravín

Garant: doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zámerom projektu je príprava vypracovanie novej študijnej literatúry pre univerzitných študentov ako aj pre študentov zo zahraničných mobilít v oblasti hygienickej a zdravotnej produkcie potravín. Študijná literatúra bude spracovaná vo forme vysokoškolskej učebnice v anglickom jazyku pre predmety prvého stupňa študijných programov Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej FBP SPU Nitra), ktoré nie sú zabezpečené relevantnou študijnou literatúrou v anglickom jazyku. Cieľom pripravovaného projektu je zvýšenie záujmu o štúdium ako aj jeho skvalitnenie na FBP SPU najmä pre zahraničných študentov ako aj domácich.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0