Projects

Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín

Supervisor: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

Basic information
   
   Financing   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Nutričná genomika je v súčasnosti jeden z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa vedných odborov. Aplikácia poznatkov nutrigenetiky a nutrigenomiky do personalizovanej výživy ľudí a personalizovanej bezpečnosti potravín umožňuje prispôsobiť zloženie výživy tak, aby vyhovovala osobným požiadavkám konzumenta. Skvalitnenie života seniorov a zníženie rizika ochorení nemusí byť realizované len medikamentózne, ale aj prídavkami vhodných aditív, ktoré v kombinácii s vhodným genotypom dokážu maximalizovať svoj účinok.
Kind of project:General calls ()
Department:Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
Project identification:
APVV-0629-12
Project status:Completed
Project start date :01. 10. 2013
Project close date:
31. 12. 2016
Number of workers in the project:9
Number of official workers in the project:
0