Projekty

Optimalizácia sústavy "spaľovací motor, prevodové ústrojenstvo a trojbodový záves traktora"

Garant: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na problematiku prenosu výkonu z motora cez prevodové ústrojenstvo až na trojbodový záves traktora. Trojbodový záves traktora je ovládaný hydraulicky alebo elektrohydraulicky, pričom sa používajú rôzne druhy regulácie trojbodového závesu. Najčastejšie sa používa regulácia polohová, silová a zmiešaná. Každá z uvedených druhov regulácie sa vyznačuje svojimi špecifickými vlastnosťami a má určité výhody a nevýhody. Pri upriamení pozornosti na reguláciu silovú možno konštatovať, že na jednej strane zlepšuje využitie traktora v súprave s neseným náradím, ale na druhej strane nepriaznivo ovplyvňuje rovnomernosť pracovnej hĺbky neseného náradia. Projekt je zameraný na analýzu a stanovenie vzájomných väzieb v sústave motor, prevodovka trojbodový záves.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Identifikácia projektu:1/0532/14
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:10. 01. 2014
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0