Projekty

Environmentálne technológie a technika

Garant: doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na riešenie problematiky environmentálnych technológií a techniky aplikovaných pri zneškodňovaní odpadov z priemyslu, poľnohospodárskych a lesníckych výrob a občianskej sféry. Environmentálne zariadenia majú významný vplyv na kvalitu životného prostredia. Aplikáciou výsledkov výskumu riešiteľov projektu je navrhnutý súbor technických riešení pre redukciu nežiaducich látok vznikajúcich pri exploatácii environmentálnej techniky. Výstupom projektu okrem energetických normatívov zvozovej techniky a aplikácie biologicky odbúrateľnej kvapaliny, bude aj vypracovanie vysokoškolskej učebnice s problematikou spracovania moderných technológií v environmentálnej technike.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Identifikácia projektu:044SPU-4/2014
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:30. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0