Projekty

Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov a aplikácia fyzikálnych metód pri hodnotení špecifických ukazovateľov kvality poľnohospodárskych materiálov

Garant: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zaoberá skúmaním fyzikálnych vlastností poľnohospodárskych materiálov biologického pôvodu a možnosťami využitia fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných ukazovateľov kvality. Projekt je zameraný na experimentálne skúmanie elektrických, termofyzikálnych a reologických vlastností bio-materiálov v závislosti od času, teploty a iných faktorov a na zisťovanie korelácie medzi meranými fyzikálnymi a nefyzikálnymi vlastnosťami materiálov, ktoré sú považované za ukazovatele kvality. Výsledkom riešenia projektu je objektívne posúdenie špecifických ukazovateľov kvality a charakteristika správania sa bio-materiálov.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra fyziky (TF)
Identifikácia projektu:1/0854/14
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:20