Projekty

Výskum variability chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi.

Garant: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.

   
Pracovníci   
Financovanie
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka
2016
2014
Kapitálové výdaje
--
15 896
Bežné výdaje - mzdové náklady
--
--
Bežné výdaje - ostatné
29 874
59 748