Projekty

Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunky

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základné informácie
   
   
Financovanie
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu bude skúmať účinok expozície vybraných prírodných antioxidantov (resveratrol, kvercetin, zelený čaj a pod) na živočíšne bunky (potkan, králik, ošípaná...) a ich rezistenciu na rôzne kontaminanty prostredia (mykotoxíny, ťažké kovy...).
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0084/12
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:19
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
19

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
vedúci riešiteľ projektu
Ing. Silvia Barátová, PhD.
riešiteľ
prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
riešiteľ
Ing. Zuzana Kňažická, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.riešiteľ
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
riešiteľ
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Monika Schneidgenová, PhD.riešiteľ
Ing. Katarína Tokárová, PhD.
riešiteľ