Projekty

Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunky

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu bude skúmať účinok expozície vybraných prírodných antioxidantov (resveratrol, kvercetin, zelený čaj a pod) na živočíšne bunky (potkan, králik, ošípaná...) a ich rezistenciu na rôzne kontaminanty prostredia (mykotoxíny, ťažké kovy...).
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:1/0084/12
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:19
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0