Projekty

Ekonomika a manažment verejných služieb

Garant: Ing. Eva Balážová, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt sa viaže k predmetu Ekonomika a manažment verejných služieb.K predmetu neexistuje ucelená vysokoškolská učebnica ani v slovenskom a ani v anglickom jazyku. Učebnica bude obsahovať dve časti - prvá časť bude pojednávať o teoretických prístupoch k problematike a druhá časť --praktikum- bude obsahovať interaktívne cvičenia, semináre a best practices (najlepšie príklady z praxe). Ďalšími výstupmi v rámci projektu budú zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie zameranej na problematiku zabezpečovania a poskytovania verejných služieb verejnými a súkromnými poskytovateľmi, vedecké a odborné práce publikované v nekarentovaných vedeckých a odborných časopisoch a recenzovaných vedeckých zborníkoch, praktický workshop a aktivita pre študentov "Letná škola samosprávy".
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Identifikace projektu:
031SPU-4/2013
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.riešiteľ
riešiteľ