Projekty

Ekonomika a manažment verejných služieb

Garant: Ing. Eva Balážová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt sa viaže k predmetu Ekonomika a manažment verejných služieb.K predmetu neexistuje ucelená vysokoškolská učebnica ani v slovenskom a ani v anglickom jazyku. Učebnica bude obsahovať dve časti - prvá časť bude pojednávať o teoretických prístupoch k problematike a druhá časť --praktikum- bude obsahovať interaktívne cvičenia, semináre a best practices (najlepšie príklady z praxe). Ďalšími výstupmi v rámci projektu budú zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie zameranej na problematiku zabezpečovania a poskytovania verejných služieb verejnými a súkromnými poskytovateľmi, vedecké a odborné práce publikované v nekarentovaných vedeckých a odborných časopisoch a recenzovaných vedeckých zborníkoch, praktický workshop a aktivita pre študentov "Letná škola samosprávy".
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Identifikácia projektu:031SPU-4/2013
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
riešiteľ
riešiteľ