Projekty

Vypracovanie štruktúry aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.

Garant: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši aplikáciu moderných imunologických a molekulárno-genetických metód do systému cvičení vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. Súčasťou riešenia je aj vypracovanie moderných vysokoškolských didaktických prostriedkov a to návodov na cvičenia v tlačenej a interaktívnej podobe.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:3/7255/09
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0