Projects

Developing the structure for the application of modern laboratory procedures for the practical exercises of chosen program in study the subject Control and food safety

Supervisor: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

Basic information
      
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt rieši aplikáciu moderných imunologických a molekulárno-genetických metód do systému cvičení vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. Súčasťou riešenia je aj vypracovanie moderných vysokoškolských didaktických prostriedkov a to návodov na cvičenia v tlačenej a interaktívnej podobe.
Kind of project:
KEGA ()
Department:
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
Project identification:
3/7255/09
Project status:
Completed
Project start date :
01. 01. 2009
Project close date:
31. 12. 2011
Number of workers in the project:
10
Number of official workers in the project:
0