Projekty

Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu "Mikrobiológia a parazitológia

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predloženého projektu bolo zlepšenie zabezpečovania kvality štúdia vytváraním vhodných a kvalitných študijných pomôcok v oblasti teoretického základu. V súlade s novými poznatkami v oblasti Mikrobiológie, parazitológie a virológie inovovať výučbu predmetu Mikrobiológia a parazitológia – bol vypracovaný nový sylabus výučby predmetu v podmienkach FBP SPU v Nitre. Pripravili sa, aktualizovali sa a vypracovali sa učebné pomôcky, boli aktualizované audiovizuálne pomôcky pre výučbu, ako aj laboratórne techniky, ktoré sa na predmete využívali ako náplň praktických cvičení.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:013SPU4/2012
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 12. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0