Projekty

Odolnosť vybraných skupín mikroorganizmov ovplyvňujúcich kvalitu mlieka voči podmienkam sanitácie a ich schopnosť tvoriť biofilmy

Garant: doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.

Základné informácie      Financovanie   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka2015
Kapitálové výdaje
--
Bežné výdaje - mzdové náklady
--
Bežné výdaje - ostatné12 250