Projekty

Odolnosť vybraných skupín mikroorganizmov ovplyvňujúcich kvalitu mlieka voči podmienkam sanitácie a ich schopnosť tvoriť biofilmy

Garant: doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.

Základné informácie
   
Pracovníci   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Požadovanú akosť mlieka je možné dosiahnuť len dôsledným dodržiavaním podmienok sanitácie v celom reťazci získavania a spracovania mlieka. Nedodržanie niektorých z faktorov sanitácie môže viesť k vzniku odolnosti mikroorganizmov voči sanitačným prostriedkom. To môže následne spôsobiť tvorbu biofilmov, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť kvalitu mlieka. Podstatou vedeckého projektu je získanie poznatkov o odolnosti vybraných skupín mikroorganizmov (psychrotrofné, enterokoky, laktobacily) voči sanitačným prostriedkom v súčasnosti používaným v reťazci získavania a spracovania mlieka. Overí sa tiež schopnosť týchto mikroorganizmov tvoriť biofilm na rôznych podkladových materiáloch za simulovaných podmienok.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0679/13
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0