Projekty

Variantné prístupy merania konkurencieschonosti regiónov

Garant: prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Primárny cieľ výskumného projektu spočíva vo verifikácii implementácie variantných prístupov merania konkurencieschopnosti regiónov, opierajúcich sa o multidimenzionálny pohľad s vyústením do špecifikácie pozitívnych a negatívnych aspektov jednotlivých prístupov a návrhu modelu merania konkurencieschopnosti s najvyššou vypovedacou schopnosťou. V súlade s globálnym cieľom budú špecifikované relevantné faktory konkurencieschopnosti regiónov, tak na strane indikátorov ich ekonomického rastu ako aj na strane výsledkov konkurencieschopnosti. Skúmaná bude konkurencieschopnosť regiónov EÚ na úrovni NUTS2 a výsledkom bude ich viacrozmerná typologizácia. Skúmaná bude aj výkonnosť regiónov ako miera efektívnej transformácie faktorov konkurencieschopnosti na výsledky konkurencieschopnosti.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:30. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0