Projekty

Spoločná poľnohospodárska politika 2014-2020 a jej dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike

Garant: Ing. Tomáš Rábek, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom vedeckého projektu je uskutočniť výskum zameraný na zhodnotenie vplyvu pripravovanej novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre programovacie obdobie 2014-2020 na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov v SR. Analyzované budú individuálne podniky poľnohospodárskej prvovýroby, pričom výstupom budú vedecké publikácie, ktoré budú slúžiť nielen na komparáciu jednotlivých poľnohospodárskych subjektov, ale aj pre odbornú verejnosť, ako aj pre pedagogické účely pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. Výsledky budú porovnané s výsledkami za Českú republiku, pričom na projekte bude pracovať aj Katedra účtovníctva a financií na partnerskej Jihočenskej univerzite v Českých Budejoviciach.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra financií (FEM)
Identifikácia projektu:1/0912/14
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0