Projekty

Výskum environmentálnych aspektov v chovoch hospodárskych zvierat z hľadiska skleníkových plynov, pachu, prachu a hluku, podporujúcich welfare zvierat a tvorbu BAT - najlepších dostupných techník

Garant: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Financování      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Poľnohospodárstvo, najmä živočíšna výroba, výrazným spôsobom prispieva k znečisťovaniu životného prostredia a tým aj k prebiehajúcim klimatickým zmenám. Intenzívny chov hospodárskych zvierat je značným zdrojom emisií rôzneho zloženia, vo forme skleníkových plynov, pachu, prachu a hluku. V rámci legislatívy sa poľnohospodárstvo riadi zákonom na ochranu ovzdušia a zákonom o integrovanej prevencii. K ich uplatneniu v súvislosti so záväzkami SR je potrebné zistiť stav emisií skleníkových plynov, pachu, prachu, hluku, následne navrhnúť a overiť BAT - najlepšie dostupné techniky, ktoré budú dôležitým faktorom pri zlepšovaní životného prostredia a klímy Zeme. Bude sa zisťovať vplyv stavebno-technického riešenia ustajňovacích objektov na tvorbu emisií.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF), Katedra stavieb (TF), Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Identifikace projektu:1/0044/09
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:18
Počet oficiálních pracovníků projektu:0