Projekty

Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu

Garant: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu bude exaktnými metódami analyzovať produkciu škodlivých plynov na vidieku so zameraním na ich hlavné zdroje. Aj vidiecke činnosti sú relevantným znečisťovateľom. Ide predovšetkým o plyny emitované pri pestovaní rastlín a chove zvierat i pri spaľovaní poľnohospodárskych surovín pre kúrenie i pri spracovaní poľnohospodárskej produkcie. Získanie exaktných poznatkov o produkcii uvedených plynov a efektov zavádzaných opatrení je z toho dôvodu obsahom projektu. Výsledky podobného typu sú viazané na danú lokalitu, pretože súvisia s miestnymi klimatickými podmienkami, používanými technologickými a chovateľskými postupmi a samozrejme aj s platnou legislatívou.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF), Katedra stavieb (TF), Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Identifikácia projektu:1/0609/12
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0