Projekty

Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu

Garant: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Financování      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu bude exaktnými metódami analyzovať produkciu škodlivých plynov na vidieku so zameraním na ich hlavné zdroje. Aj vidiecke činnosti sú relevantným znečisťovateľom. Ide predovšetkým o plyny emitované pri pestovaní rastlín a chove zvierat i pri spaľovaní poľnohospodárskych surovín pre kúrenie i pri spracovaní poľnohospodárskej produkcie. Získanie exaktných poznatkov o produkcii uvedených plynov a efektov zavádzaných opatrení je z toho dôvodu obsahom projektu. Výsledky podobného typu sú viazané na danú lokalitu, pretože súvisia s miestnymi klimatickými podmienkami, používanými technologickými a chovateľskými postupmi a samozrejme aj s platnou legislatívou.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF), Katedra stavieb (TF), Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Identifikace projektu:1/0609/12
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:0