Projects

Stabilita fotosyntetických reakcií drevín v meniacich sa teplotných pomeroch prostredia

Supervisor: doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.

Basic information
   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Dreviny ako kľúčové terestriálne redepozítory CO2 a významný zdroj materiálu (v súčasnosti atraktívny zdroj alternatívnych palív) a dieteticky hodnotných plodov sú dôležitým prvkom ľudskej existencie. Ich fotosyntetická produkcia je však v letných mesiacoch do značnej miery limitovaná vysokými teplotami. Cieľom tohto projektu je poskytnúť komplexný obraz o fotosyntetickej aktivite a kapacite protekčných mechanizmov nielen listov ale aj kôry modelových drevín, vykresliť ich vzťah k produkcii biomasy a testovať možnosti zvýšenia jej stability počas letných teplotných extrémov. Súčasne sa chceme zamerať na detailnú analýzu teplotných a svetelných profilov koruny stromov a vykreslenie modelu termotolerancie fotosyntézy.
Kind of project:
VEGA ()
Department:
Department of Plant Physiology (FAaFR)
Project identification:
1/0807/09
Project status:
Completed
Project start date :01. 01. 2009
Project close date:
31. 12. 2011
Number of workers in the project:
1
Number of official workers in the project:
0