Projekty

Hodnotenie kvality vajec domácej hydiny v priebehu skladovania

Garant: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Riešenie projektu umožní získanie fyzikálnych charakteristík a tiež vývoj metodiky nedeštruktívneho testovania vajec domácej hydiny (sliepky, kačice, husi, prepelice, pštrosy) v priebehu ich skladovania. Ako základné fyzikálne vlastnosti budú zistené tokové krivky vaječných tekutín a tým ich reologické charakteristiky. Ďalej sa budú zisťovať základné elektrické vlastnosti (vodivosť a permitivita) a tepelné vlastnosti (hmotnostná tepelná kapacita a koeficient tepelnej vodivosti). Vývoj nedeštruktívnej metódy bude založený na sledovaní odozvy vajec na nedeštruktívny ráz v priebehu skladovania. Odozva bude hodnotená v časovej a aj vo frekvenčnej oblasti. Získané fyzikálne vlastnosti budú potom použité pri numerickej simulácii rázu a tiež tepelných procesov spracovania vajec.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra fyziky (TF)
Identifikácia projektu:SK-CZ-2013-0113
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0