Projekty

Detekcia genetickej variability obilnín molekulárnymi markermi

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci
   
Financovanie
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je analyzovať genetický polymorfizmus kolekcie genetických zdrojov vybraných obilovín. Molekulárne markery na úrovni polymorfizmu bielkovín a DNA sa využijú pri identifikovaní, rozlíšení a charakteristike genetickej variability genotypov a pri zostrojení dendrogramov.Detekované budú gény výšky rastliny (Rht-B1, Rht-D1), gény jarovizácie (VRN ),gény tvrdosti zrna tzv. "Puroindolines" a gény fotoperiodicity (PPD). Na základe veľkostí mikrosatelitných alel a spektra izoenzýmov sa budú študovať genetické vzťahy. Získané poznatky sa využijú pri riešení cielenej tvorby nového genetického materiálu s požadovanými kvalitatívnymi ukazovateľmi.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0513/13
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:
9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0