Projekty

040SPU-4/2013 Diverzifikácia výučby predmetu šľachtenie rastlín pre rozvoj podnikateľských zručnosti s využitím multimédií

Garant: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je vývoj a spracovanie elektronického prostredia pre podporu kontaktnej výučby predmetu šľachtenie rastlín a agrobiodiverzity vo forme virtuálneho portálu s využitím moderných informačných a komunikačných technológií. Portál bude pozostávať z vytvorených špecializovaných databáz, e-knižníc a informačných systémov prezentujúcich históriu, súčasnosť, stratégiu, perspektívy a metód šľachtenia rastlín ako nenahraditeľnej súčasti formovania nových odrôd a hybridov z tradičných a netradičných druhov rastlín pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (FAPZ)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0