Projekty

Využitie molekulárnych markérov v analýze genofondu a šľachtení ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)

Garant: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.

Základné informácie
   
   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:135/02160
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
02. 06. 2003
Dátum ukončenia projektu:
30. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0