Projekty

Genetické technológie rastlín

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Základné informácie
   
   
Výsledky
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na transformáciu jedného z povinných predmetov študijneho programu Genetické technológie v agrobiológii do výučby v anglickom jazyku.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:
001SPU-4/2012
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:6