Projekty

Rýchla detekcia patogénnych baktérií v potravinárskej praxi

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu bolo vypracovanie a validácia metodík PCR na rýchlu a účinnú detekciu patogénnych mikroorganizmov kontaminujúcich potraviny a vody s cieľom ich zavedenia do rutinnej laboratórnej praxe na skúšanie vzoriek a kontrolu bezpečnosti a kvality potravín. Zavedené metódy umožnia skúšobnému laboratóriu vykonávať testy skúšaných vzoriek kvalitne a vo veľmi krátkom čase (v priebehu niekoľkých hodín). O získaných výsledkoch je možné rýchlo informovať zákazníka, ktorý môže okamžite prijať príslušne opatrenia a zabezpečiť bezpečnosť potravín a životného prostredia a tým chrániť zdravie spotrebiteľa. Jedná sa o aplikovaný výskum so stopercentným zavedením výsledkov riešenia projektu do výrobnej praxe -- prevádzky laboratórií.
Druh projektu:
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracovisko:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:
VMSP-P-0111-09
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0