Projects

The rapid detection of bacteria in food practise

Supervisor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavným cieľom projektu bolo vypracovanie a validácia metodík PCR na rýchlu a účinnú detekciu patogénnych mikroorganizmov kontaminujúcich potraviny a vody s cieľom ich zavedenia do rutinnej laboratórnej praxe na skúšanie vzoriek a kontrolu bezpečnosti a kvality potravín. Zavedené metódy umožnia skúšobnému laboratóriu vykonávať testy skúšaných vzoriek kvalitne a vo veľmi krátkom čase (v priebehu niekoľkých hodín). O získaných výsledkoch je možné rýchlo informovať zákazníka, ktorý môže okamžite prijať príslušne opatrenia a zabezpečiť bezpečnosť potravín a životného prostredia a tým chrániť zdravie spotrebiteľa. Jedná sa o aplikovaný výskum so stopercentným zavedením výsledkov riešenia projektu do výrobnej praxe -- prevádzky laboratórií.
Kind of project:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ ()
Department:Department of Microbiology (FBFS)
Project identification:VMSP-P-0111-09
Project status:Completed
Project start date :01. 01. 2009
Project close date:31. 12. 2011
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0