Projekty

Inovácie v programe reprodukčná medicína - biotechnológie v asistovanej reprodukcii ľudí a zvierat

Garant: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Inovácia predmetov gynekológia a pôrodníctvo v študijnom programe všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ a predmetu Embryotechnológie v študijnom programe biotechnológie na FBP SPU Nitra. Ciele projektu predpokladajú spoluprácu širšieho kolektívu z troch univerzít LF UPJŠ Košice, SPU Nitra a TUKE Košice, ktorý v takomto zložení je schopný vytvoriť komplexné laboratórne príručky aj s potrebnou obrazovou dokumentáciou, ktoré by sprístupnili nové metodiky laboratórnych postupov v rámci asistovanej reprodukcie ľudí a zvierat študentom viacerých fakúlt na Slovensku.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:011UPJŠ-4/2014
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0